You are currently viewing Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Cel projektu

Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Celami szczegółowymi są:

  1. Wzrost zatrudnienia osób, o których mowa w art.2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej, poprzez finansowe i merytoryczne wsparcie utworzenia co najmniej 123 miejsc pracy dla powyższych osób w istniejących i nowopowstałych PS w okresie 48 miesięcy(dla 64 kobiet i 59 mężczyzn)
  2. Stworzenie w ramach 123 miejsc pracy co najmniej 31 (dla 20 kobiet i 11 mężczyzn) miejsc pracy w sektorze usług społecznych.
  3. Poprawa funkcjonowania co najmniej 9 PES z subregionów warszawskim wschodnim i warszawskim zachodnim objętych wsparciem bezpośrednim w ramach projektu w okresie 48 miesięcy.
  4. Poprawa warunków działania PES i PS dzięki promowaniu idei partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej w subregionach warszawskim wschodnim i warszawskim zachodnim w ciągu 48 miesięcy.

Odbiorcy projektu

Wsparcie będzie kierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców z subregionów warszawskiego wschodniego i warszawskiego zachodniego:

  • podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych (PES i PS, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit),
  • osób indywidualnych (w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz chcących założyć PES),
  • podmioty o potencjale współpracy w ramach ekonomii społecznej w tym JST i ich jednostki organizacyjne.

Opis projektu

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.

W ramach projektu planujemy wesprzeć:

25 podmiotów ekonomii społecznej z subregionów warszawskiego wschodniego i warszawskiego zachodniego

9 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych)

10 osób z niepełnosprawnościami

oraz utworzyć 123 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Działania realizowane w ramach projektu:

Animacja lokalna, szkolenia, doradztwo, w tym doradztwo specjalistyczne, wparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych, wsparcie reintegracyjne

Miejsce realizacji:

Powiat legionowski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński, nowodworski, grodziski.

Okres realizacji:

01.01.2024 do 31.12.2027

Realizator:

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Stowarzyszenie BORIS

 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

Osoby kontaktowe:

FISE: Aleksandra Wiśniewska aleksandra.wisniewska@fise.org.pl

BORIS: Joanna Kubińska joanna.kubinska@boris.org.pl 

FRSO: Beata Juraszek-Kopacz bjuraszekk@frso.pl

Informacja o finansowaniu:

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.2 Ekonomia społeczna programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Wydatki ogółem: 16 787 586,13 PLN

Dofinansowanie: 16 334 768,13 PLN

Wkład UE: 8 393 793,07 PLN

Budżet państwa: 7 940 975,06 PLN