Niniejszy Regulamin dotyczy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES FISE BORIS FRSO, zwany dalej OWES) prowadzonego w partnerstwie przez:

  • Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) jako lidera;
  • Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (BORIS) jako partnera;
  • Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) jako partnera.

Partnerzy wspólnie realizują usługi wsparcia ekonomii społecznej.

Terenem działania OWES jest województwo mazowieckie ze szczególnym uwzględnieniem subregionów m.st. Warszawa, warszawsko-wschodniego oraz warszawsko zachodniego.

Działania OWES nie są nastawione na zysk, w przypadku świadczenia usług odpłatnie ewentualny zysk jest przeznaczany na działania OWES.

OWES, oraz prowadzące go podmioty, spełniają Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, odpowiednio w zakresie ich dotyczącym.

Misją OWES jest kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) na Mazowszu a w szczególności:

  • wzmocnienie współpracy sektorowej na rzecz budowania systemu wsparcia dla istniejących i powstających Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez działania animacyjne;
  • zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie tworzenia miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej;
  • zwiększenie dostępności do usług: prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwa biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej;
  • promocja Ekonomii Społecznej.

OWES w swoich działaniach ściśle i w sposób trwały współpracuje z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej jako koordynatorem wsparcia ekonomii społecznej w województwie mazowieckim, ustalając plany i zasady współpracy, w tym realizację wspólnych przedsięwzięć oraz linie demarkacyjne pomiędzy działaniami.

STANDARDY DZIAŁANIA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

REGULAMIN DZIAŁNANIA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ