logo WOWES

OWES to projekt wsparcia dla pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy dla osób, którym trudniej odnaleźć się na rynku pracy - zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zawodowym.

Wspieramy tych, którzy tworzą miejsca pracy dla osób, którym trudniej odnaleźć się na rynku pracy – zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Jesteśmy po to, by pomagać organizacjom łączącym działalność społeczną z aktywnością ekonomiczną.
Współpracujemy z instytucjami publicznymi z otoczenia rynku pracy i pomocy społecznej. Żeby nasze działania były jeszcze bardziej skuteczne do współpracy angażujemy też biznes.

ZESPÓŁ:

Julia Koczanowicz-Chondzyńska

Julia Koczanowicz-Chondzyńska

Paulina Jutrzenka

Paulina Jutrzenka

Aleksandra Wiśniewska

Katarzyna Jankowska

Katarzyna Jankowska

Piotr Borkowski

Piotr Borkowski

Urszula Fila-Kicman

Urszula Fila-Kicman

Logo FISE 30 lat

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Jesteśmy fundacją o charakterze edukacyjno-wspierającym, której głównymi celami, zgodnie ze statutem, są „inkubowanie i rozwijanie przedsiębiorczości społecznej, podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, tworzenie i rozwój firm, organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i zrzeszeń, działanie na rzecz tworzenia godnych miejsc pracy, podnoszenie wiedzy na temat ekonomii społecznej i rynku pracy, a także jakości zatrudniania i tworzonych miejsc pracy, prawa pracy i etyki na rynku pracy, wzmacnianie efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych i tworzenie sprzyjających warunków do współpracy międzysektorowej, dbanie o demokrację, prawa obywatelskie i prawa człowieka oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.
Jednym z inicjatorów powstania FISE był Jacek Kuroń, dwukrotny minister pracy i polityki socjalnej w latach 1989-1993 XX w.
Fundacja, od chwili założenia w 1990 roku, pomaga w różnych zakresach i w różny sposób, w miarę, jak zmienia się rynek, w odnalezieniu się na nim osobom mającym utrudniony dostęp do pracy, ucząc przy tym przedsiębiorczości. FISE działa z poszanowaniem zasad partnerstwa, z zachowaniem norm etycznych, w poczuciu odpowiedzialności za jakość i skutki realizowanych działań, z dbałością o środowisko naturalne.