You are currently viewing Pożyczki dla Podmiotów Ekonomi Społecznej

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomi Społecznej

Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, zwraca uwagę na produkty Pożyczka Płynnościowa i Pożyczka Misyjna, jakie posiada w swojej ofercie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

📌  Pożyczka Płynnościowa!

Główną misja Stowarzyszenia jest wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczynających lub prowadzących już działalność gospodarczą na polskim rynku. Od niedawna SOCWP posiada również w ofertę pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, a dokładniej : 

 • przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych,
 • podmiotów reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: Centra i Kluby Integracji Społecznej (CIS i KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), 
 • organizacji pozarządowych, 
 • spółdzielni, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

Ponadto Podmioty te muszą spełniać poniższe warunki: 

 • istnieją co najmniej 12 m-cy oraz posiadają co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy (nie dotyczy Pożyczki Misyjnej),
 • spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
 • prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadają zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i są w stanie wykazać realne źródła spłaty.

Dlaczego warto wybrać Pożyczkę Płynnościową?

 • Kwota pożyczki do 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy. Nie więcej niż 50 000,00 zł.
 • Obszar całego kraju.
 • Oprocentowanie stałe (0,5 stopy redyskonta weksli NBP – (3,40% od 08.09.2022).
 • Okres spłaty do 36 miesięcy.
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.
 • Stałe oprocentowanie przez okres trwania umowy.
 • Nie wymaga udziału własnego.
 • Finansowana jest wartość brutto wydatków poniesionych w ramach POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ.
 • Bez dodatkowych opłat i prowizji.
 • Zabezpieczenie: m.in. weksel in blanco i/lub inne ustalone.
 • Przeznaczenie pożyczek: – bieżące wydatki związanie z utrzymaniem działalności- zapewnienie płynności finansowej działalności.

📌  Pożyczka Misyjna! Dlaczego warto wybrać?

 • Kwota pożyczki do 100 000,00 zł
 • Obszar całego kraju
 • Oprocentowanie stałe 0%
 • Okres spłaty do 60 miesięcy
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • Stałe oprocentowanie przez okres trwania umowy
 • Nie wymagamy udziału własnego
 • Finansowana jest wartość brutto wydatków poniesionych w ramach POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ
 • Bez dodatkowych opłat i prowizji
 • Możliwość umorzenia 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki

Więcej informacji:

📌 Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Przedsiębiorczości 
Kościuszki 5/22
98-200 Sieradz

 www.ocwp.org.pl

tel.: 605 067 755
e-mail: pozycki_pes@ocwp.org.pl,