You are currently viewing WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE

MRPiPS: Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej

  • 3 kwietnia 2020

Trudności związane z epidemią koronawirusa dotykają praktycznie wszystkich, również podmioty ekonomii społecznej. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się te podmioty, które mają do spłacenia pożyczki. Na jakie wsparcie mogą liczyć? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało krótki przewodnik po ułatwieniach dla PES.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowały szereg ułatwień dla podmiotów ekonomii społecznej dotyczących warunków udzielania i spłaty pożyczek w ramach wspomnianych projektów.

Zmiany warunków zawartych umów pożyczkowych nastąpią na wniosek pożyczkobiorcy i zostaną zastosowane pod warunkiem, że podmiot ekonomii społecznej wiarygodnie (według oceny pośrednika finansowego) uzasadnił, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa powodującego chorobę COVID-19 spowodowała ryzyko utraty płynności w okresie spłaty pożyczki.

Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie pożyczek („na rozwój” oraz „na start”) w ramach projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Pośrednicy finansowi – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach mogą zastosować w stosunku do nowych i udzielonych pożyczek:

  • wydłużoną karencję w spłacie kapitału o dodatkowy nie dłuższy niż 6 miesięcy okres dla nowych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału,
  • tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (do uzgodnienia pomiędzy Pośrednikiem finansowym i podmiotem ekonomii społecznej) – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – dla nowych i już zawartych umów pożyczek (w stosunku do umów pożyczek już zawartych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawierania umowy pożyczki, po upływie okresu 12 miesięcy dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg dotychczasowych zasad wynikających z założeń Strategii Inwestycyjnej, czyli przed uwzględnieniem tych zmian),
  • obniżenie oprocentowania do 0 proc. na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku, kiedy pożyczkobiorca będzie miał trudną sytuację finansową wynikającą z sytuacji epidemicznej w kraju,
  • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, czyli o 6 miesięcy (dotyczy zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020),
  • wydłużenie okresu spłaty pożyczek (dotyczy pożyczki „na start” i „rozwojowej”) maksymalnie o okres 12 miesięcy.

Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie pożyczek spłacanych w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”

W stosunku do udzielonych pożyczek Pośrednik finansowy – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) może zastosować:

  • tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem finansowym i podmiotem ekonomii społecznej) – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a w przypadku trudnej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju – obniżenie oprocentowania do 0 proc. na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
  • wydłużenie okresu spłaty pożyczek maksymalnie o okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Ważne

Pracujesz? Prowadzisz firmę? Jesteś rodzicem i zajmujesz się dziećmi, kiedy szkoły, przedszkola i żłobki są zamknięte? Poszukujesz informacji na temat przysługujących Ci praw i dedykowanych rozwiązań zaprojektowanych przez rząd w celu zwalczania skutków epidemii? Śledź nasze wpisy w mediach społecznościowych i informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rządowe serwisy to sprawdzone i pewne źródło informacji na temat działań podejmowanych w walce z koronawirusem

Więcej informacji na: gov.pl/rodzina oraz gov.pl/koronariwus.

———————
Tekst pochodzi w całości ze strony www.gov.pl/web/rodzina/