You are currently viewing Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Cel projektu

Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Celami szczegółowymi są:

1. Wzrost zatrudnienia osób, o których mowa w art.2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej, poprzez finansowe i merytoryczne wsparcie utworzenia co najmniej 139 miejsc pracy dla powyższych osób w istniejących i nowopowstałych PS w okresie 48 miesięcy(dla 71 kobiet i 68 mężczyzn)

2. Stworzenie w ramach 139 miejsc pracy co najmniej 35 (dla 15 kobiet i 20 mężczyzn) miejsc pracy w sektorze usług społecznych.

3. Poprawa funkcjonowania co najmniej 9 PES z subregionu warszawskiego objętych wsparciem bezpośrednim w ramach projektu w okresie 48 miesięcy.

4. Poprawa warunków działania PES i PS dzięki promowaniu idei partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej w subregionie warszawskim w ciągu 48 miesięcy.

Odbiorcy projektu

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne (PES i PS, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non profit), osoby indywidualne (w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz chcące założyć PES), przedstawiciele, otoczenie PES JST z terenu m.st. Warszawy.

Opis projektu

W ramach projektu pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieramy rozwój przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej. Wspieramy szkoleniowo i doradczo, oferujemy wsparcie finansowe, pomagamy w nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.

W ramach projektu planujemy wesprzeć:

30 podmiotów ekonomii społecznej z terenu m. st. Warszawy

9 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych)

12 osób z niepełnosprawnościami

oraz utworzyć 139 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Działania realizowane w ramach projektu:

Animacja lokalna, szkolenia, doradztwo, w tym doradztwo specjalistyczne, wparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych, wsparcie reintegracyjne

Miejsce realizacji:

m. st. Warszawa

Okres realizacji:

01.01.2024 do 31.12.2027

Realizator:

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Stowarzyszenie BORIS

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

Osoby kontaktowe:

FISE: Aleksandra Wiśniewska aleksandra.wisniewska@fise.org.pl

BORIS: Małgorzata Wlaźlak malgorzata.wlazlak@boris.org.pl

FRSO: Beata Juraszek-Kopacz bjuraszekk@frso.pl

Informacja o finansowaniu:

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.2 Ekonomia społeczna programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Wydatki ogółem: 18 966 997,85 PLN

Dofinansowanie: 18 460 861,85 PLN

Wkład UE: 9 483 498,93 PLN

Budżet państwa: 8 977 362,92 PLN