You are currently viewing SS „Nasielczanie” uzyskała status przedsiębiorstwa społecznego

SS „Nasielczanie” uzyskała status przedsiębiorstwa społecznego

Dobre nowiny dochodzą do nas z Nasielska. Spółdzielnia Społeczna „Nasielczanie” decyzją Wojewody Mazowieckiego otrzymała status przedsiębiorstwa społecznego, co niezmiernie nas cieszy.

Spółdzielnia Społeczna „Nasielczanie” jest prężnie działającym na północnym Mazowszu przedsiębiorstwem, którego celem jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób długotrwale bezrobotnych, oraz umożliwia osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym aktywizacje zawodową oraz prowadzenie działalności gospodarczej, społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych.

Spółdzielnia zaczynała w 2017 roku od zatrudnienia 8 osób. Według stanu z maja 2021 liczna zatrudnionych osób: 161 w tym 154 ze stopniem niepełnosprawności.

Decyzja o przyznaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego zapadła – można powiedzieć – błyskawicznie. Wniosek złożono w urzędzie wojewódzkim 8 listopada 2022 r., a już 30 listopada 2022 r. zastępczyni dyrektora wydziału z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego, pani Justyna Jabłońska, podpisała dokumenty potwierdzające status przedsiębiorstwa społecznego Spółdzielni Socjalnej „Nasielczanie”.

Wszystkim pracownikom spółdzielni serdecznie gratulujemy! Dodatkowe powinszowania składamy Panu Michałowi Lewandowskiemu, który w demokratycznie przeprowadzonych wyborach, został przez wszystkich członków spółdzielni wybrany spółdzielcą roku. Ogromne brawa za taką formę wyłonienia i uhonorowania pracownika/członka spółdzielni dla zarządu.

Demokratyczny model zarządzania to nie jest pusty slogan, to jedna z wartości na których opiera się ekonomia społeczna i działanie przedsiębiorstwa społecznego. Dodatkowo musimy podkreślić, że w naszych działaniach często stawiamy spółdzielnię z Nasielska jako wzór i przykład prężnie działającego przedsiębiorstwa społecznego.