1. INFORMACJE OGÓLNE
 • Operatorem Serwisu działającego pod adresami: www.owes.warszawa.pl, owes.waw.pl, wowes.warszawa.pl i wowes.waw.pl jest: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, ul. Nowy Świat 49 lok. 201, 00-042 Warszawa, KRS 0000026197; T +48 570 232 802, e-mail: fise@fise.org.pl; Godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach i newsletterze informacje,
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. INFORMACJE W FORMULARZACH I NEWSLETTERZE
 • Formularze i newsletter zbierają informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu wysłania zapytania lub informacji do Operatora.
 • Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której wchodzi Użytkownik).
 • Subskrybenci newslettera mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. W tym celu należy przesłać wiadomość na adres: info@fise.org.pl lub kliknąć link rezygnacji w treści newslettera.
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim o ile nie wynika to z obowiązku udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z danego żądania np. Policji.
3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
 • Strona korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony.
 • Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Cookies służą do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz umożliwiają sprawozdawczość poprzez podawanie wyłącznie zbiorczych sum osób odwiedzających Serwis. Mogą być także niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.
4. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
 • Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może je blokować i ograniczać instalowanie poprzez zmienienie ustawienia przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).
 • Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
 • w przeglądarce Internet Explorer: https://support.microsoft.com/plpl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • w przeglądarce Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • w przeglądarce Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 • w przeglądarce Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony
5. LOGI SERWERA
 • Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest on przechowywany.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika Serwisu, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisu, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
6. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się pod domeną www.owes.warszawa.pl lub domen pomocniczych: owes.waw.pl, wowes.warszawa.pl i wowes.waw.pl. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na Stronie.
 • Możliwa jest zmiana polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji. Informacja o zmianach będzie zaznaczona w widoczny sposób.
7. KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, informacje uzyskać można pod adresem fise@fise.org.pl.
 

INDORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PRYWATNOŚCI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Poniższa informacja dotyczy uczestników projektu pn. Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim w obszarach m.st. Warszawa i obszarze obejmującym powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński, warszawski zachodni
Biuro Projektu znajduje się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 49 lok. 201, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Okres realizacji projektu – od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku.

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
 • Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
 1. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:
 • w odniesieniu  do  zbioru  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 4. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;

 

 1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
   
 2. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, ul. Nowy Świat 49 lok. 201, 00-042 Warszawa i partnerom – Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 6 lok 59/60, 03-717 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
   
 3. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
   
 4. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
   
 5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   
 6. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w sprawie indywidualnej.
   
 7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
   
 8. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mazovia.pl.
   
 9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

Pliki Cookies

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji internetowej
 • statystycznym
 • udostępniania funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy w Twojej przeglądarce.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.