Wegawarsztat Świąteczny z Dorotą Sumińską

Bywa tak, że profesjonalistę uczy amator, prowadzący terapię zajęciową studiuje tajniki powstawania sosu do ryby, w której nie ma ryby, a emerytowana, polska dziennikarka zapamiętale dyskutuje z Filipińczykiem, choć dzieli ich gruba bariera językowa. To wszystko bywa, gdy otwarci na nowości ludzie spotkają się, by coś razem stworzyć. Tym razem, dzięki FISE stworzyli dania, których nikt by się nie spodziewał

czytaj więcej >>>

Milanówek ponownie – ekologicznie

Zgodnie z przewidywaniami wróciliśmy do Milanówka na kolejne spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych i okolicznych organizacji pozarządowych. Tym razem do naszego zespołu dołączyła w charakterze prowadzącej Jolanta Zientek-Varga, wieloletnia współpracowniczka fundacji oraz dziennikarka, specjalizująca się w tematyce samorządowej, ekologii i ochronie zdrowia.

czytaj więcej >>>
logo Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych to organizacja działająca na rzecz godnej pracy. Od 30 lat prowadzi programy, które rozwijają przedsiębiorczość społeczną, tworzy innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają wejście lub powrót na rynek pracy. Tylko w ciągu trzech ostatnich lat działalności FISE stworzyło 80 miejsc pracy dla osób wykluczonych z rynku pracy. W tym czasie w Warszawie i okolicy dzięki wsparciu Fundacji powstało i działa z sukcesem 20 przedsiębiorstw społecznych. Od kilkunastu lat FISE nadaje ton w dyskusji o przedsiębiorczości społecznej.

Prowadzi działania w powiatach:

Więcej informacji:

Logo BORIS

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

BORIS jest stowarzyszeniem działającym od 1992 roku na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji trzeciego sektora w Polsce. Wspiera i łączy różne inicjatywy, pracując zarówno w małych społecznościach, jak i przedsięwzięciach ponadregionalnych czy międzynarodowych. Głównym celem BORIS jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie. BORIS jest członkiem „SPLOT” oraz Federacji MAZOWIA.

Prowadzi działania w powiatach:

Więcej informacji:

logo Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

FRSO działa na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkim potrzebującym wsparcia oferuje szkolenia, konsultacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w wymianie informacji. Wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na harmonijnej współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym, FRSO inicjuje i promuje taką właśnie współpracę.

Prowadzi działania w powiatach:

Więcej informacji:

Działamy zgodnie z właściwymi standardami dostępności będącymi załacznikiem do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w ym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wszelkie uwagi związane z pracą Warszawskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz jakością usług wsparcia ekonomii społecznej można zgłaszać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem FISE: fise@fise.org.pl, tel. +48 575593203, ul. Nowy Świat 49 lok. 201, 00-042 Warszawa
bądź bezpośrednio do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na adres kontakt.akses@mrips.gov.pl.

KONTAKT
Chcesz skorzystać z oferty Ośrodka? Włączyć się w jego działania? Skontaktuj się z nami.
logo FISE
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
+48 575 593 203
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
ul. Warecka 4/6

00-040 Warszawa

+48 22 620 31 92
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
+48 22 616 33 16