logo Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych to organizacja działająca na rzecz godnej pracy. Od 30 lat prowadzi programy, które rozwijają przedsiębiorczość społeczną, tworzy innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają wejście lub powrót na rynek pracy. Tylko w ciągu trzech ostatnich lat działalności FISE stworzyło 80 miejsc pracy dla osób wykluczonych z rynku pracy. W tym czasie w Warszawie i okolicy dzięki wsparciu Fundacji powstało i działa z sukcesem 20 przedsiębiorstw społecznych. Od kilkunastu lat FISE nadaje ton w dyskusji o przedsiębiorczości społecznej.

Prowadzi działania w powiatach:

Więcej informacji:

Logo BORIS

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

BORIS jest stowarzyszeniem działającym od 1992 roku na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji trzeciego sektora w Polsce. Wspiera i łączy różne inicjatywy, pracując zarówno w małych społecznościach, jak i przedsięwzięciach ponadregionalnych czy międzynarodowych. Głównym celem BORIS jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie. BORIS jest członkiem „SPLOT” oraz Federacji MAZOWIA.

Prowadzi działania w powiatach:

Więcej informacji:

logo Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

FRSO działa na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkim potrzebującym wsparcia oferuje szkolenia, konsultacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w wymianie informacji. Wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na harmonijnej współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym, FRSO inicjuje i promuje taką właśnie współpracę.

Prowadzi działania w powiatach:

Więcej informacji:

Działamy zgodnie z właściwymi standardami dostępności będącymi załacznikiem do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w ym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wszelkie uwagi związane z pracą Warszawskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz jakością usług wsparcia ekonomii społecznej można zgłaszać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem FISE: fise@fise.org.pl, tel. +48 575593203, ul. Nowy Świat 49 lok. 201, 00-042 Warszawa
bądź bezpośrednio do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na adres kontakt.akses@mrips.gov.pl.

KONTAKT
Chcesz skorzystać z oferty Ośrodka? Włączyć się w jego działania? Skontaktuj się z nami.
logo FISE
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
+48 575 593 203
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
ul. Warecka 4/6

00-040 Warszawa

+48 22 620 31 92
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
+48 22 616 33 16